Privacyverklaring voor Vleeschwaar

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen;
  • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten;
  • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. Onze contactgegevens vindt u op onze pagina Contact.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Vleeschwaar. Vleeschwaar is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten en producten.

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten en producten vragen we u soms om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst of het product te kunnen leveren en worden door Vleeschwaar bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.

Communicatie

Wanneer u ons e-mails of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in onze systemen en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Formulieren

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het aanvragen dan wel downloaden van informatie, het aanmelden voor de nieuwsbrief of een bijeenkomst of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen.

De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt, bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in onze systemen worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

Derden

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt Vleeschwaar uw persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging

Vleeschwaar heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines. Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Websitebezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses bewaard.

Nieuwsbrief

Gebruikers kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Vleeschwaar waarmee wij leden informeren over recente content van Vleeschwaar.nl. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees indien u daarvoor expliciete toestemming verleent en indien u contactpersoon bent namens een organisatie die onze applicatie gebruikt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. U kunt zich ook afmelden door een e-mail te sturen aan info@vleeschwaar.nl. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Social media en links naar andere websites

Op de website kunnen knoppen opgenomen zijn om Vleeschwaar te kunnen volgen via social media. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de diverse social media bedrijven zelf. Deze code kan onder meer een cookie plaatsen (zie boven). Wij hebben daar geen invloed op en verwijzen u naar de privacyverklaringen van de betreffende social media organisaties om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Vleeschwaar geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Voordat wij een verzoek in behandeling nemen, controleren wij de identiteit van de verzoeker om de bescherming van de persoonsgegevens te borgen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen via de mogelijkheden vermeld op onze pagina Contact.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uitzonderingen

Vleeschwaar stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld. 

Contactgegevens

Vragen over het privacybeleid van deze website kunnen per post gesteld worden, t.a.v. de directie, of per e-mail via info@vleeschwaar.nl.

Onze complete contactgegevens vindt u op onze pagina Contact.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.